کابل های فشار قوی یا فشار متوسط از سطح 20 کیلوولت تا 230 کیلوولت، قابل عیب یابی می باشد، تجهیزات مربوط به عیب یابی هر سطح ولتاژی متفاوت و مربوط به آن نوع کابل می باشد.

تلفن جهت عیب یابی کابل : 09039917653

لازم به ذکر است هرچه قدر متراژ کابل و سطح ولتاژ کابل بیشتر باشد، هزینه عیب یابی کابل بیشتر می شود.