تلفن جهت عیب یابی کابل : 09039917653

امروزه با تجهیزات پیشرفته میتوان محل عیب کابل را با دستگاه بر حسب متر تا نقطه معیوب کابل تخمین زد و برای تعیین محل دقیق معیوب کابل با دستگاه عیب یاب نقطه دقیق را تعیین کرد.

برای عیب یابی کابل حداقل 4 دستگاه جداگانه که مکمل یکدیگر هستند استفاده می شود.