کابل های دفنی به دلایل متعددی معمولا دچار خرابی و یا آسیب دیدگی می شوند که عمده ترین آنها کابل کشی غیر اصولی می باشد.

به طور اصولی می بایست کابل در ماسه بادی نرم خوابانده شود و روی کابل جهت حفاظت آجر چینی و نوار خطر قرار گیرد.

حفاری های غیر اصولی در مسیر کابل یا اساتفاده از کابل های نامرغوب و غیر استاندارد موجب می شود تا کابل دچار آسیب شود.

تلفن جهت عیب یابی کابل : 09039917653