09227879783 با زدن روی شماره تلفن به صورت خودکار با ما تماس بگیرید شماره تلفن عیب یابی کابل قرچک، شماره تلفن عیب یابی کابل پیشوا، شماره تلفن عیب یابی کابل پاکدشت – عیب یابی کابل برق 3 78 79 78 0922

کابل های دفنی به دلایل متعددی معمولا دچار خرابی و یا آسیب دیدگی می شوند که عمده ترین آنها کابل کشی غیر اصولی می باشد.

به طور اصولی می بایست کابل در ماسه بادی نرم خوابانده شود و روی کابل جهت حفاظت آجر چینی و نوار خطر قرار گیرد.

حفاری های غیر اصولی در مسیر کابل یا اساتفاده از کابل های نامرغوب و غیر استاندارد موجب می شود تا کابل دچار آسیب شود.

تلفن عیب‌ یابی کابل:

3 78 79 78 0922

09227879783 با زدن روی شماره تلفن به صورت خودکار با ما تماس بگیرید