کارشناسان عیب یابی کابل پس از بررسی وضعیت اولیه کابل مورد نظر، دستگاه عیب یابی را به دو سر کابل معیوب متصل نموده و سپس جهت تعیین نقطه دقیق محل معیوب کابل همراه با دستگاه گیرنده عیب یابی نقطه دقیق را مشخص می کنند. در این مرحله لازم است حفاری انجام شود تا نقطه معیوب کابل رویت شود و سپس جهت ترمیم آن اقدام گردد.

تلفن جهت عیب یابی کابل : 09039917653