09227879783 با زدن روی شماره تلفن به صورت خودکار با ما تماس بگیرید عیب یابی کابل در قم، عیب یاب کابل قم، عیب یابی کابل تهران – عیب یابی کابل برق 3 78 79 78 0922

کابل های فشار قوی یا فشار متوسط از سطح 20 کیلوولت تا 230 کیلوولت، قابل عیب یابی می باشد، تجهیزات مربوط به عیب یابی هر سطح ولتاژی متفاوت و مربوط به آن نوع کابل می باشد.

تلفن عیب‌ یابی کابل:

3 78 79 78 0922

لازم به ذکر است هرچه قدر متراژ کابل و سطح ولتاژ کابل بیشتر باشد، هزینه عیب یابی کابل بیشتر می شود.

09227879783 با زدن روی شماره تلفن به صورت خودکار با ما تماس بگیرید