09227879783 با زدن روی شماره تلفن به صورت خودکار با ما تماس بگیرید عیب یابی کابل فشارقوی، خدمات اتصال یابی کابل، تلفن خدمات عیب یابی کابل – عیب یابی کابل برق 3 78 79 78 0922

کارشناسان عیب یابی کابل پس از بررسی وضعیت اولیه کابل مورد نظر، دستگاه عیب یابی را به دو سر کابل معیوب متصل نموده و سپس جهت تعیین نقطه دقیق محل معیوب کابل همراه با دستگاه گیرنده عیب یابی نقطه دقیق را مشخص می کنند. در این مرحله لازم است حفاری انجام شود تا نقطه معیوب کابل رویت شود و سپس جهت ترمیم آن اقدام گردد.

تلفن عیب‌ یابی کابل:

3 78 79 78 0922

09227879783 با زدن روی شماره تلفن به صورت خودکار با ما تماس بگیرید